لیست محصولات زراعی

برنامه کودی های مخصوص محصولات زراعی نیازگیاهان

زعــــفــران

گــوجــه فرنگی

تــوت فرنـــگی

گــــنـدم

حــــبوبـــات

بادام زمینی

کـــلـزا

خـــیــار

ســـیر

هنــدوانــه

بـــرنــج

لیست محصولات باغی

برنامه کودی های مخصوص محصولات باغی نیازگیاهان

مــرکبــات

پـــــسـتـه

انـــــگـور

گــــــردو

انــار

آلــــو

زرشـــک

آلبالو گیلاس

بــادام

هلـــو

شلیل