450.000 تومان5.000.000 تومان
430.000 تومان4.800.000 تومان
500.000 تومان5.000.000 تومان
450.000 تومان4.800.000 تومان

عنصر فسفریک درشت مغذی است که نقش بسزایی در رشد و توسعه ریشه گیاهان دارد. اگر محصول یا نهال خود را به تازگی کاشته‌اید بسیار مهم است که برای رشد بیشتر ریشۀ گیاه، فسفر را کوددهی کنید. ریشه در گیاهان نقش ستون در خانه را دارد و پایه و اساس گیاه را حفظ می‌کند پس حتماً باید ان را جدی بگیرید. همچنین فسفر می‌تواند توانایی گیاهان را در تولید ترکیبات و آنزیم‌های دفاعی افزایش دهد. فسفر کمک می‌کند که گیاه بتواند فرآیندهای متابولیکی خود مانند فتوسنتز و تنفس را بهتر انجام دهد. در طی زمان، مهم است که گیاه بتواند انرژی خود را حفظ کند و از مواد مغذی تخلیه نشود؛ فسفر در این هنگام نیز گیاه را همراهی می‌‌کند.
شما می‌توانید از بین دو کود سودمند، یعنی کود فسفر بالا شوک و جنریت، به دلخواه یکی را انتخاب کنید و در حجم مورد استفاده‌تان سفارش دهید.