420.000 تومان4.400.000 تومان
390.000 تومان2.900.000 تومان
350.000 تومان2.750.000 تومان

کود اصلاح کننده خاک

کود گوگرد مایع 80 درصد شوک

400.000 تومان3.200.000 تومان

کود ارگانیک

کود مرغی مایع شوک

210.000 تومان2.000.000 تومان
390.000 تومان2.900.000 تومان
400.000 تومان3.900.000 تومان
500.000 تومان5.000.000 تومان
450.000 تومان4.500.000 تومان