280.500 تومان2.295.000 تومان

کود مقاوم کننده به آفات

کود فسفیت پتاسیم مایع شوک

340.000 تومان3.145.000 تومان
382.500 تومان4.250.000 تومان
306.000 تومان2.677.500 تومان

کود مقاوم کننده به آفات

کود پتاسیم سیلیکات 70% مایع شوک

340.000 تومان3.145.000 تومان

کود اصلاح کننده خاک

کود گوگرد مایع 80 درصد شوک

340.000 تومان2.720.000 تومان

کود مقاوم کننده به آفات

کود کلسیم 27% مایع شوک

297.500 تومان2.422.500 تومان
365.500 تومان4.080.000 تومان

کود مقاوم کننده به آفات

کود نیترات کلسیم شوک

314.500 تومان3.119.500 تومان