330.000 تومان2.700.000 تومان

کود مقاوم کننده به آفات

کود فسفیت پتاسیم مایع شوک

400.000 تومان3.700.000 تومان
450.000 تومان5.000.000 تومان
360.000 تومان3.150.000 تومان

کود مقاوم کننده به آفات

کود پتاسیم سیلیکات 70% مایع شوک

400.000 تومان3.700.000 تومان

کود اصلاح کننده خاک

کود گوگرد مایع 80 درصد شوک

400.000 تومان3.200.000 تومان

کود مقاوم کننده به آفات

کود کلسیم 27% مایع شوک

350.000 تومان2.850.000 تومان
430.000 تومان4.800.000 تومان

کود مقاوم کننده به آفات

کود نیترات کلسیم شوک

370.000 تومان3.670.000 تومان