357.000 تومان3.740.000 تومان
331.500 تومان2.465.000 تومان
280.500 تومان2.295.000 تومان

کود مقاوم کننده به آفات

کود فسفیت پتاسیم مایع شوک

340.000 تومان3.145.000 تومان
340.000 تومان3.145.000 تومان
348.500 تومان3.315.000 تومان

کود ارگانیک

کود رنگ آوری شوک

331.500 تومان3.230.000 تومان
382.500 تومان4.250.000 تومان
306.000 تومان2.677.500 تومان
331.500 تومان2.465.000 تومان