420.000 تومان4.400.000 تومان
390.000 تومان2.900.000 تومان
330.000 تومان2.700.000 تومان

کود مقاوم کننده به آفات

کود فسفیت پتاسیم مایع شوک

400.000 تومان3.700.000 تومان
400.000 تومان3.700.000 تومان
410.000 تومان3.900.000 تومان

کود ارگانیک

کود رنگ آوری شوک

390.000 تومان3.800.000 تومان
450.000 تومان5.000.000 تومان
360.000 تومان3.150.000 تومان
390.000 تومان2.900.000 تومان